اعراب شرط

نگاهی به اسلوب شرط در زبان عربی

/the-conditional-sentence-in-arabic

شرط در نحو عربی عبارتست از همراهی دو امر به شکلی که انجام دومی وابسته به انجام اولی باشد. مثل: إن تدرسْ تنجحْ. جمله شرطی از سه بخش ادات شرط، فعل شرط، و جواب شرط تشکیل می‌شود.