اسم مختص

اختصاص در نحو عربی

/ikhtisas

اختصاص در نحو عربی در عین سادگی اسلوبی زیبا و مهم است که در این مقاله به طرح و بررسی نکات مهمی از آن می‌پردازیم.