سختی یادگیری زبان عربی

آیا زبان عربی زبان سختی است؟

/arabic-difficulty

در پاسخ به این سؤال که آیا عربی زبان سختی است جواب‌های متفاوتی می‌شنویم. به نظر می‌رسد بسیاری با در نظر گرفتن تنها بخشی از زبان عربی مانند قواعد عربی یا مکالمه عربی و یا حتی لهجات عربی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمده‌اند. در هر حال اگرچه در استانداردهای جهانی، زبان عربی در زمره زبان‌های دشوار به حساب می‌آید ولی این دشواری هیچگاه مانع کسب موفقیت در یادگیری زبان عربی نبوده است.