لولا امتناعیه

مبتدا و خبر | دفتر دوم؛ خبر

/subject-and-predicate-of-the-nominal-sentence-2

مبتدا و خبر دو رکن اساسی تشکیل دهنده جمله اسمیه هستند. خبر به مبتدا اسناد داده می‌شود و همراه با آن معنای جمله را کامل می‌کند. در این دفتر به طرح احکام خبر خواهیم پرداخت.