مصدر اصلی

مصدر و اسم مصدر

/gerunds-and-infinitives--in-arabic

مصدر واژه‌ای است بیانگر یک رخداد بدون آن که اشاره به زمان آن داشته باشد. مصدر دارای حروف فعل خود در لفظ یا در تقدیر و یا با حرف جایگزین به جای محذوف است.