مصدر مختص

مفعول مطلق | دفتر اول؛ انواع مفعول مطلق و نایب آن

/the-absolute-object-in-arabic-1

مفعول مطلق مصدر منصوبی است که بعد از فعلی از لفظ خود برای تاکید معنا یا بیان عدد یا بیان نوع و یا به جای تلفظ فعل ذکر می‌شود مثل: {وكلّم الله موسى تكليمًا}، دقّت الساعة دقّتين، سرت سيرَ الصالحين، صبرًا على المكاره.