اسلوب شرط

ادوات شرط غیر جازم

/conditional-articles-in-arabic

ادوات شرط غیر جازم عبارتند از: لو، لولا، لوما، أمّا، لمّا، کلّما، و إذا.

نگاهی به اسلوب شرط در زبان عربی

/the-conditional-sentence-in-arabic

شرط در نحو عربی عبارتست از همراهی دو امر به شکلی که انجام دومی وابسته به انجام اولی باشد. مثل: إن تدرسْ تنجحْ. جمله شرطی از سه بخش ادات شرط، فعل شرط، و جواب شرط تشکیل می‌شود.

اسلوب نفی | دفتر چهارم: «غیر و احکام آن» + «گفتاری در نفی ضمنی»

/negation-in-arabic-4

​​​​در گفتار پایانی از مجموعه گفتارهای اسلوب نفی به چگونگی نفی اسم‌ها با «غیر» می‌پردازیم و در ادامه درباره نفی ضمنی نکاتی را بیان خواهیم کرد.