لا نفی جنس

اعراب «ولا سيّما»

/lasiyyama

«ولا سیّما» در زبان عربی برای بیان ترجیح یکی از دو شیء متساوی در یک امر مشترک به کار می‌رود. ولا سيّما با قرار گرفتن بین دو چیزی که دارای یک وجه مشترک هستند اولویت و برتری مابعد خود را بر ماقبل در آن امر مشترک نشان می‌دهد.

اسلوب نفی | دفتر سوم: «لا نافیه للجنس»

/negation-in-arabic-3

در مجموعه گفتارهای اسلوب نفی سعی داریم با شناسایی ادوات نفی و مشخصات هر یک از آن‌ها دریافت درستی از چگونگی منفی ساختن جمله‌های فعلیه و اسمیه و اسم‌ها به وسیله این ادوات به دست آوریم. در دو بخش پیشین، ادوات نفی جمله فعلیه و اسمیه را مورد بررسی قرار دادیم. این بار از میان ادوات نفی جمله اسمیه درباره «لا نفی جنس» به گفتگو خواهیم نشست.