شبه فعل

اسم زمان، اسم مکان، و اسم ابزار

/noun-of-time-and-place-and-instrument-in-arabic

«اسم زمان» بر زمان وقوع فعل و معنای فعل، و «اسم مکان» بر مکان وقوع فعل و معنای آن دلالت دارد. اسم آلة اسمی است که برای نامگذاری ابزارها به کار می‌رود و دارای هفت وزن قیاسی است. اسم‌های زمان و مکان و آلة از مشتقات غیر عامل هستند که عمل فعل را انجام نمی‌دهند.

مصدر و اسم مصدر

/gerunds-and-infinitives--in-arabic

مصدر واژه‌ای است بیانگر یک رخداد بدون آن که اشاره به زمان آن داشته باشد. مصدر دارای حروف فعل خود در لفظ یا در تقدیر و یا با حرف جایگزین به جای محذوف است.

شناخت توابع | دفتر پنجم: «عطف نسق»

/conjunction-in-arabic1

​​​​تابع مهم دیگری که در این دفتر به آن خواهیم پرداخت عطف نسق است. فراگیری دقیق احکام عطف در زبان عربی به هر چه زیباتر شدن کلام و درک دقیق‌تر مفاهیم متون عربی و صحیح نویسی و در مجموع به توسعه تمامی مهارت‌های زبانی یعنی نوشتن، خواندن، شنیدن و مکالمه عربی کمک فراوانی می‌کند.