بایگانی نوشته‌ها

انواع موصول در زبان عربی | دفتر سوم؛ موصول حرفی

انواع موصول در زبان عربی | دفتر سوم؛ موصول حرفی

موصولات حرفی همان حروف مصدری یعنی «أن، أنّ، كَي، ما، لو» هستند که با صله خود تأویل به مصدر می‌شوند و نیاز به عائد هم ندارند. موصولات حرفی نیز همچون موصولات اسمی باید دارای صله‌ای بعد از خود باشند.