بایگانی نوشته‌ها

«نون توکید ثقیله» و «نون توکید خفیفه»

«نون توکید ثقیله» و «نون توکید خفیفه»

این درس درباره احکام توکید فعل مضارع با دو نون توکید ثقیله و خفیفه است. عناوین اصلی مقاله عبارتند از: وجوب توکید فعل مضارع، جواز توکید فعل مضارع، امتناع توکید فعل مضارع، راه‌های توکید فعل مضارع، و احکام مخصوص به نون توکید ساکنه.