بایگانی نوشته‌ها

جمله و انواع آن در زبان عربی

جمله و انواع آن در زبان عربی

جمله در زبان عربی علاوه بر تقسیم‌بندی مشهور آن به جمله اسمیه و فعلیه، به انواع مختلف دیگری نیز تقسیم می‌شود. در این مقاله جملات انشائیه و خبریه، انشاء طلبی و غیر طلبی، جمله کبری و جمله صغری، و همچنین جمله‌هایی که محلی از اعراب دارند و آن‌هایی که محلی از اعراب ندارند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«الف و لام» در زبان عربی | دفتر سوم: «الف و لام زائده»

«الف و لام» در زبان عربی | دفتر سوم: «الف و لام زائده»

همان طور که در بخش‌های پیشین این مقاله دیدیم کلمه الف و لام یا أل در زبان عربی به سه شکل الف و لام تعریف، الف و لام موصول، و الف و لام زائده به چشم می‌خورد. در دفتر سوم و پایانی از مجموعه مقالات «الف و لام» در زبان عربی به بررسی الف و لام زائده (أل زائده) خواهیم پرداخت.
«الف و لام» در زبان عربی | دفتر دوم: «الف و لام جنس» و «الف و لام موصول»

«الف و لام» در زبان عربی | دفتر دوم: «الف و لام جنس» و «الف و لام موصول»

در دفتر اول از مجموعه مقالات «الف و لام» در زبان عربی، از میان انواع أل معرّفه با الف و لام عهد آشنا شدیم. در این دفتر ضمن آشنایی با نوع دیگری از الف لام تعریف یعنی الف و لام جنس، احکام ال موصوله را نیز بررسی خواهیم کرد.
«الف و لام» در زبان عربی | دفتر اول: «الف و لام عهد» یا «أل عهدیه»

«الف و لام» در زبان عربی | دفتر اول: «الف و لام عهد» یا «أل عهدیه»

کلمه «الف و لام» یا «أل» در زبان عربی به سه شکل أل موصوله، أل معرّفه (یا الف لام تعریف)، و أل زائده دیده می‌شود که أل موصوله اسم و بقیه حرف هستند. در اولین بخش از مجموعه مقالات «الف و لام در زبان عربی»  از میان نکات مربوط به أل معرّفه یا الف و لام تعریف به شرح الف لام عهد ذکری، عهد ذهنی (علمی)، و عهد حضوری می‌پردازیم.