بایگانی نوشته‌ها

مرجع ضمیر در عربی | دفتر اول؛ تقدم لفظی و معنوی مرجع ضمیر، و عود ضمیر بر متأخر لفظا و رتبة

مرجع ضمیر در عربی | دفتر اول؛ تقدم لفظی و معنوی مرجع ضمیر، و عود ضمیر بر متأخر لفظا و رتبة

ضمایر چه متکلم و چه مخاطب و یا غایب هیچ یک خالی از ابهام نیستند و به همین دلیل نیازمند چیزی هستند که ابهامشان را برطرف کند و غموض و پیچیدگی آن را توضیح دهد. به این عامل توضیح دهنده و مفسر ضمیر در اصطلاح «مرجع ضمیر» گفته می‌شود.
اعراب «ولا سيّما»

اعراب «ولا سيّما»

«ولا سیّما» در زبان عربی برای بیان ترجیح یکی از دو شیء متساوی در یک امر مشترک به کار می‌رود. ولا سيّما با قرار گرفتن بین دو چیزی که دارای یک وجه مشترک هستند اولویت و برتری مابعد خود را بر ماقبل در آن امر مشترک نشان می‌دهد.
مبتدا و خبر | دفتر اول؛ مبتدا

مبتدا و خبر | دفتر اول؛ مبتدا

«مبتدا» و «خبر» دو اسمی هستند که با آن‌ها یک جمله مفید ساخته می‌شود. جمله متشکل از مبتدا و خبر «جمله اسمیه» نام دارد. در جمله اسمیه خبر به مبتدا اسناد داده می‌شود و در نتیجه مبتدا مسند الیه یا محکوم علیه، و خبر مسند یا محکوم به است.